Toetsing

Toekenningsprocedure voedselpakket
                 
Minimaal besteedbaar inkomen

Bij de toekenning van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat u maandelijks overhoudt voor voeding, kleding e.d. nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Wanneer uw maandelijks besteedbare inkomen lager is dan het minimale bedrag, komt u volgens de landelijke richtlijnen van de Voedselbank in aanmerking voor een voedselpakket. Deze minimale bedragen staan hieronder in een tabel.

De voedselhulp is tijdelijk (maximaal 3 jaar) en het streven is daarom dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt.

Bij de aanvraag moet dan ook worden aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog steeds nodig is.

Denkt u voor voedselhulp in aanmerking te komen dan kunt u een aanvraagformulier invullen, waarbij u hulp kunt vragen aan een erkende hulpverlenende instantie.

Financiële criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket:
- basisbedrag per huishouden per maand: € 120,-
  (dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten  
  zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin, etc.)
- dit basisbedrag wordt aangevuld met een bedrag per persoon per maand: € 80,-
kinderen        alleenstaande
(bedrag in € per maand)   
echtpaar *
(bedrag in € per maand)   
0 200 280
1 280 360
2 360 440
3 440 520
4 520 600
5 600 680
* naast echtparen komen ook 2 volwassen die op een andere manier
   samenleven/de voordeur delen, in aanmerking als zij aan de
   toetsingscriteria voldoen.


 
Share our website