Toetsing

Toetsing van een aanvraag:               
Minimaal besteedbaar inkomen:
Bij de toekenning van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat u maandelijks overhoudt voor voeding, kleding e.d. nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Wanneer uw maandelijks besteedbare inkomen lager is dan het minimale bedrag, komt u volgens de landelijke richtlijnen van de Voedselbank in aanmerking voor een voedselpakket. Deze minimale bedragen staan hieronder in een tabel.

De voedselhulp is tijdelijk (maximaal 3 jaar): het streven is daarom dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt.
Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn:
  • Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen.
  • Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject”.
Bij de aanvraag moet dan ook worden aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog steeds nodig is.

Denkt u voor voedselhulp in aanmerking te komen dan kunt u een aanvraagformulier invullen, waarbij u hulp kunt vragen aan een erkende hulpverlenende instantie.

Financiële criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket:
- basisbedrag per huishouden per maand: € 130,-
  (dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten, zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin, premies voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering, autokosten (alleen nog in heel bijzondere situaties wanneer de kosten ook aantoonbaar worden gemaakt), etc.)
- dit basisbedrag wordt aangevuld met een bedrag per persoon per maand: € 85,-
kinderen        alleenstaande
(bedrag in € per maand)   
echtpaar *
(bedrag in € per maand)   
0 215 300
1 300 385
2 385 470
3 470 555
4 555 640
5 640 725
* naast echtparen komen ook 2 volwassen die op een andere manier
   samenleven/de voordeur delen, in aanmerking als zij aan de
   toetsingscriteria voldoen.


 
Share our website